HOTLINE 092-291-5596

บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด รับตรวจสอบความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าประจำปี และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ แบบครบวงจร เราคือบริษัทผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจไฟฟ้าประจําปี กรมโรงงาน ตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโรงงาน รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ งานระบบรางจ่ายไฟ งานระบบป้องกันไฟไหม้ รับผลิตและจำหน่ายตู้ MDB พร้อมให้เช่าและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ราคาไม่แพง ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยสุดแม่นยำ มีความปลอดภัยสร้างความประทับใจทุกครั้งที่ได้รับบริการ

Our Service

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
Installation Transformer
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาตามกฏหมาย
Test Electrical System according to the Law
รับตรวจสอบระบบไฟฟ้า
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

บริษัทรับตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี ทั้ง ไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้าอาคาร

ตรวจระบบไฟฟ้า คืออะไร?

ตรวจระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานซึ่งการตรวจระบบไฟฟ้านั้นเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิต เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีความเชื่อถือได้ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีคือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน สิ่งสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือการตรวจสอบสภาพเพื่อให้ทราบว่าระบบหรืออุปกรณ์มีร่องรอยการเสื่อมสภาพหรือไม่ มีสภาพที่ต้องการการบำรุงรักษาหรือไม่ ในการตรวจสอบสามารถทำได้ 2 แบบ คือการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) และการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด ซึ่งต้องการความรู้ในการใช้เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ด้วย

ทำไมต้องมีการPM ระบบไฟฟ้า

หรือการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เราไปทราบคำตอบเรื่องนี้จากบทความนี้ได้เลย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (3) (4) (6) (7) และ (8) แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้

“ระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า

(1) สายไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า การติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องไฟฟ้าอื่น

(2) เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ สิ่งที่นำมาใช้ในโรงงาน หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า ที่อาจมีไฟฟ้า ประจุไฟฟ้า หรือไฟฟ้าสถิตย์

(3) ระบบสายดิน (earthing system) ระบบสายต่อฝาก (bonding system) หรือระบบสายป้องกัน เนื้อโลหะผุกร่อน (electrochemical corrosive system )

(4) ระบบไฟฟ้าอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบ การศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้ หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน

“การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน” หมายความว่า การนำมาใช้ การเฝ้าตรวจ การดูแล การแก้ไข ระบบไฟฟ้าในโรงงาน และให้หมายความรวมถึงการติดตั้ง การซ่อม การปรับปรุง หรือการเพิ่มเติม ระบบไฟฟ้าในโรงงานด้วย

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ติดตั้ง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้ระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยแสดงเป็นแผนภาพเส้นเดี่ยว (single line diagram) ที่มีรายละเอียดตำแหน่งของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ตู้สวิตช์ประธาน (main distribution board) ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้ากำลังย่อย และขนาดสายไฟฟ้าของวงจรอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการดำเนินการได้ ตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

“ผู้ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานทุกจำพวกและทุกประเภท หรือชนิดของโรงงานที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 เว้นแต่กฎกระทรวงนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

“วิศวกร” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

ข้อ 2 ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สองและผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่สาม ต้องมีแบบแปลนที่แสดงการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานตามความเป็นจริง (as-built drawing) และรายการ ประกอบแบบแปลน โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีคำรับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใน กรณีที่ระบบไฟฟ้าในโรงงานมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจาก แบบแปลนตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าว ให้ถูกต้อง ตลอดเวลา โดยในแบบแปลนนั้นต้องมีคำรับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า ในโรงงานที่มีลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตาม กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับกัน โดยมีคำรับรองของวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 การใช้งานระบบไฟฟ้าในโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามหลักวิชาการหรือมาตรฐานที่ยอมรับกัน หรือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่มีเหตุอันควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงาน ที่จัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้จัดให้มี ผู้ตรวจสอบนั้นได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีบุคลากรประจำโรงงาน

คุณสมบัติ จำนวนและหน้าที่ของบุคลากรประจำโรงงาน รวมทั้งการส่งรายชื่อบุคลากร ประจำโรงงานให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บุคลากรประจำโรงงานตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงคนงานและวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ในโรงงาน

ข้อ7 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเก็บและรักษาแบบแปลนตามข้อ 2 และเอกสาร ตามข้อ 5 หรือเอกสารใดตามกฎกระทรวงนี้ไว้เป็นเอกสารประจำโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ 8 ภายในสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ มิให้นำความในข้อ 2 มาใช้บังคับ กับโรงงานที่ได้รับใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนวันที่กฎ กระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ ไว้ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550

โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรม

บริษัทตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบำรุงรักษา

ดำเนินการตรวจสอบจุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เซอร์กิตเบรคเกอร์ ชุดคาปาซิเตอร์ มอเตอร์ ฯลฯ

ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นระบบที่มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ไฟไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

ติดตั้งอุปกรณ์ (เสาคอนกรีตขนาดต่างๆ เช่น เสาคอนกรีต 8 เมตร 12 เมตร หรือ 22 เมตร

ระบบรางจ่ายไฟ

Busduct นอกจากจะเป็นการออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานสำหรับอาคารสูงเท่านั้น หากทั้งยังมีการนำมาใช้เป็นทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้าภายใน

Our Clients

Home | About us | Service | Reference | Contact us
บริษัท เอเชีย พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23/62 หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205557023885
Office : 090-292-9826 / 038-441-055
Fax : 038-441-188
คุณประวิทย์ : 092-291-5596 / 062-982-9789